Porezno savjetovanje i druge usluge

Usluge ovlaštenih poreznih savjetnika

 

U čl. 4. st. 2. Zakona o poreznom savjetništvu, propisana je obveza sklapanja Ugovora o uslugama poreznog savjetovanja u pisanom obliku u kojemu su sadržani svi bitni elemetni obvezno-pravnog odnosa (predmet, naknada, plaćanje, odgovornost, rokovi).

Usluge poreznog savjetovanja koje pružamo i za koje je propisana zakonska ovlast posebice uključuju:

 • davanja savjeta o poreznim pitanjima – (trajna poslovna suradnja, kontinuirano praćenje klijenta)
 • porezni due diligence
 • podnošenje poreznih prijava u ime poreznog obveznika
 • zastupanje poreznog obveznika

 

Davanje savjeta o poreznim pitanjima – (trajna poslovna suradnja, kontinuirano praćenje klijenta) uključuje:

 • savjetovanje o svim poreznim pitanjima promptne konzultacije telefonski, internetski, izravno kod klijenta ili poreznog savjetnika)
 • analiziranje pojedinačnih poreznih problema i porezno planiranje
 • kreiranje poreznih rješenja koja će omogućiti optimiziranje poreznih obveza
 • praćenje primjene poreznih propis i njihovih promjena
 • pomaganje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima (mišljenja, odgovori na upite, konzultacije)
 • pomaganje kod izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava (mišljenja, odgovori na upite, konzultacije)

 

Ostale konzultatske usluge iz područja:

 • javnih financija
 • poslovnih financija
 • računovodstva
 • računovodstvenih standarda
 • financijskog izvještavanja
 • financijskih analiza

 

Kraći porezni uvid u poslovanje i poslovne porezne transakcije prvenstveno se sastoji od:

a) provjere i identifikacije mogućih poreznih rizika i rizika kod drugih javnih davanja. Provjere obuhvaćaju provjere pravodobnosti i točnosti u obračunavanju i plaćanju poreza i drugih javnih davanja pregledom porezne dokumentacije, i to posebice za:

 • Porez na dobit - uvid i pregled dokumentacije i poreznih prijava, provjera postupka oporezivanja i elemenata (polazna veličina, privremene razlike vidljive, privremene razlike prikrivene kroz amortizaciju, stalne razlike, olakšice i poticaji, porezna obveza), predujmovi.
 • Porez na dobit po odbitku – provjera obračuna i isplata naknada nerezidentima koje se plaćaju inozemnim pravnim osobama po osnovi prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije i druga slična prava), kamate te naknade za usluge (konzultantske usluge, revizorske usluge)
 • Porez na dohodak od nesamostalnog rada i obvezni doprinosi – uvid u obračune obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza pri obračunu i isplati plaća (plaće u novcu, plaće u naravi), isplate neoporezivog dohotka (naknade, potpore, nagrade, otpremnine, stipendije).
 • Porez na drugi dohodak i obvezni doprinosi - uvid u obračune obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza pri obračunu i isplati naknada članovima nadzornog odbora i članovima povjerenstava, autorskih naknada te naknada agentima, prevoditeljima, konzultantima, vještacima, propisane evidencije i izvještaji.
 • Porez na dodanu vrijednost - uvid i pregled dokumentacije – poreznih isprava, poreznih evidencija i poreznih prijava, provjera primjene poreznih oslobođenja, postupak oporezivanja i plaćanja poreza.
 • Porez na promet nekretnina, posebni i ostali porezi – utvrđivanje porezne osnovice, prijava i plaćanje poreza.
 • Transakcije iz odnosa s povezanim strankama – uvid u obračune naknada povezanim strankama i pregled odgovarajuće porezne dokumentacije.

b) Kvantificiranja i analize učinaka možebitnih nepravilnosti (pogreški) u obračunavanju i plaćanju poreza te utvrđivanja utjecaja tih učinaka na objektivnost financijskih izvještaja društva;

c) Sastavljanja i podnošenja Izvještaja ovlaštenog poreznog savjetnika o rezultatima poreznog uvida u poslovanje s preporukom.

 

Podnošenje poreznih prijava u ime poreznog obveznika i porezni nadzor obveznika obuhvaća:

 • izradu, ispunjavanje i dostavu poreznih prijava i drugih poreznih isprava u ime poreznog obveznika
 • nadzor pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava

Zastupanje poreznog obveznika obuhvaća:

 • zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima,
 • poduzimanje radnji u poreznom postupku u ime poreznog obveznika i
 • sudjelovanje u poreznim sporovima pred sudovima.

Adresa ureda

Javorović Idžojtić Partneri j.t.d.
Vlaška 94, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4641 340
FAX: +385 1 4641 329
Email: aoreskovic@porezno-savjetovanje.com.hr
Website: www.porezno-savjetovanje.com.hr