Povjerljivost i kodeks obavljanja djelatnosti

Sukladno čl. 4. st. 2. Zakona o poreznom savjetništvu, obvezno se sklapa Ugovor o uslugama poreznog savjetovanja u pisanom obliku u kojemu su sadržani svi bitni elemetni obvezno-pravnog odnosa uključivo i odredbe o zaštiti i čuvanju poslovne tajne. 

 

IZVOD IZ UGOVORA S KLIJENTIMA

Članak 5.

Porezni savjetnik u okviru ovog ugovora pruža usluge članovima Uprave i drugim odgovornim osobama Korisnika samostalno i neovisno u skladu s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

Porezni savjetnik se obvezuje da će ugovorene usluge obavljati i s primjerenom savjesnošću svojih djelatnika, koji su odgovarajuće izučeni i osposobljeni za obavljanje poslova savjetovanja.

Članak 6.

Korisnik je dužan Poreznom savjetniku pravovremeno uputiti zahtjeve, te učiniti dostupnim sve isprave, dokumentaciju, porezne i računovodstvene evidencije, izvještaje, ugovore i dr., koji bi bili potrebni za obavljanje usluga iz predmeta ugovora.

Članak 7.

Porezni savjetnik se obvezuje čuvati sve zahtjeve i prava Korisnika u okviru zakonskih propisa i vlastitog uvjerenja.

Članak 8.

Porezni savjetnik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve što mu je Korisnik povjerio ili u radu saznao na drugi način i osigurati od neovlaštenog davanja na uvid trećim osobama. Na obvezu čuvanja poslovne tajne shodno se primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona.

 

 O djelatnosti ovlaštenih poreznih savjetnika

 

Opće je poznato da poslovno upravljanje nužno uključuje i upravljanje poreznim rizicima. Posebno je to izraženo u uvjetima efektivno visoke porezne opterećenosti poslovanja, kao što je to kod nas. Poslovno upravljanje u funkciji je dugoročnog optimiranja sigurnosti i učinkovitosti stvaranjem određenih ekonomskih, tržišnih i financijskih učinaka. Budući da financijski učinci izravno povećavaju učinkovitosti i to kroz maksimalizaciju čistih novčanih tokova nakon oporezivanja, nužno se pojavljuje potreba identificiranja poreznih rizika, njihovog značaja i upravljanja mogućim poreznim učincima radi maksimalizacije čistih novčanih tokova kao funkcije cilja.

Porezne obveze značajan su segment ukupnih obveza i novčanih izdataka trgovačkog društva. Njihova vrijednost i dinamika determinirani su ne samo poslovnim aktivnostima nego izravno i samim propisima, njihovom promjenom i primjenom. Svako odgađanje plaćanja poreza (namjerno ili nenamjerno) u pravilu stvara rizik osjetnog smanjenja uspješnosti i to izravno kroz pojavu dodatnih rashoda (zatezne kamate, novčane kazne i sl.), ali i posredno kroz propisani najviši stupanja prioriteta njihovog ispunjavanja u uvjetima insolventnosti.

Ovaj prioritet, učestala razdoblja nastanka poreznih obveza i njihov vrijednosni značaj često i kratkotrajna razdoblja financijske nestabilnosti pretvaraju u trajniju nelikvidnost i poslovnu stagnaciju. Propusti i pogreške kod poreza u pravilu imaju za posljedicu ili izravno smanjenje ili spriječeno povećanje poslovnog uspjeha. To dodatno opravdava ulaganje u ogranizirano upravljanje poreznim rizicima.

Interes menadžmenta za upravljanje poreznim rizicima nije samo zbog toga da se otkloni kazna za prekršaje, nego i da se u sklopu zakonskih mogućnosti plati najmanji mogući porez i da se što je više moguće odgodi plaćanje poreza.

Organizirano upravljanje porezima znači sustavno i kontinuirano praćenje poslovanja u dijelu koji se odnosi na pravodobnost i točnost u obračunavanju i plaćanju svih oblika poreza. Zapravo to znači dugoročno i na pouzdani način osigurati pravilnu primjenu poreznih propisa. Zbog toga smo slobodni preporučiti stalnu poslovnu suradnju s uredom Ovlaštenih poreznih savjetnika Javorović, Idžojtić i partneri. 

Adresa ureda

Javorović Idžojtić Partneri j.t.d.
Vlaška 94, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4641 340
FAX: +385 1 4641 329
Email: aoreskovic@porezno-savjetovanje.com.hr
Website: www.porezno-savjetovanje.com.hr