Porezni specijalist

Program stručnog osposobljavanja za poslove poreznog specijalista/specijalistice

 

Više na web stranicama Učilišta Effectus  

Opis programa

 

Porezni se propisi stalno mijenjaju, što je danas posljedica djelovanja nekoliko čimbenika. Prvo, porezi su instrument nacionalne ekonomske politike te se kao takvi mijenjaju u ovisnosti o promjeni gospodarskih okolnosti i ciljeva ekonomske politike. Drugo, porezi su u sve većoj mjeri predmet harmonizacije na razini Europske unije, pa je Hrvatska kao članica obvezna u svoj porezni sustav unositi relevantne i sve brojnije elemente zajedničke stečevine EU-a. Treće, s gospodarskim i tehnološkim razvojem, te sve većom globalizacijom gospodarskih aktivnosti, razvija se poslovna praksa te se porezni sustavi moraju mijenjati na način da se poreznim propisima predvidi postupanje poreznih obveznika i poreznih vlasti u slučajevima ranije nepostojećih poslova i transakcija.

Ovaj program uvažava činjenicu da se područje poreza neprestano razvija, te da stoga postoji izražena potreba unutar poslovnih subjekata za dobrim poznavanjem toga područja i za vještinama stalnog praćenja i pravilne primjene novina u poreznim propisima. U Hrvatskoj danas u trgovačkim društvima i obrtima velik broj djelatnika s dugogodišnjim iskustvom i različitim razinama formalnog obrazovanja radi na poslovima povezanim s porezima. S obzirom na stalne promjene i razvoj poreznog zakonodavstva te sve veću kompleksnost poslovne prakse, svima im je potrebno daljnje sustavno usavršavanje.

Program je sastavljen s ciljem da polaznik dobije uvid u relevantne porezne propise u Republici Hrvatskoj kao i elemente zajedničke porezne politike Europske unije uvedene u porezni sustav Republike Hrvatske. Također, cilj je podučiti polaznika da postupa u skladu s relevantnim poreznim propisima u konkretnim poslovnim situacijama. Polaznik također upoznaje elemente pravnog sustava povezane s poslovanjem pravnih i fizičkih osoba te stječe vještine potrebne za financijsko izvještavanje i izradu poreznih prijava.

 

Uvjeti upisa

 

U program osposobljavanja za poslove poreznog specijalista / specijalistice može se upisati osoba koja ima 18 godina i:

a) Najmanje 180 ECTS bodova stečenih završetkom stručnog studija u polju ekonomije ili prava (koji je ustrojen prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju); ili

b) Završen stručni dodiplomski studij u polju ekonomije ili prava (koji je ustrojen prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) u trajanju kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom „stručni prvostupnik / stručna prvostupnica” prema Popisu odgovarajućih stručnih naziva; ili

c) Završen sveučilišni preddiplomski studij u polju ekonomije ili prava; ili

d) Završen stručni dodiplomski studij u u polju ekonomije ili prava u trajanju od najmanje 3 godine (ustrojen prema Zakonu o visokim učilištima); ili

e) Završeni sveučilišni dodiplomski studij u polju ekonomije ili prava; ili

f) Završena četverogodišnja srednja škola pravnog, ekonomskog ili gimnazijskog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva na računovodstvenim, financijskim i poreznim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca

 

Kompetencije nakon završetka programa

 

Nakon uspješno završenog osposobljavanja dobiva se Uvjerenje odnosno Certifikat Porezni specijalist, a kompetencije koje se stječu:

  • samostalno porezno savjetovanje u okviru svoje djelatnosti
  • samostalna primjena poreznih propisa i drugih propisa koji se tiču poreza i poreznog prava
  • samostalno obračunavanje i plaćanje svih poreznih oblika i javnih davanja
  • samostalna izrada godišnjih poreznih prijava
  • sposobnost praćenja i sudjelovanja u svim poreznim postupcima

 

Trajanje programa i način izvođenja

 

Fond sati:  Program u trajanju od 170 sati ostvaruje se redovitom nastavom prema izrađenom rasporedu. Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju od 110 sati te vježbi u trajanju od 60 sati.

Vrijeme održavanja: ponedjeljak – srijeda, od 17-21 sat